Продукти
Вашата поръчка

Условията за лични данни и регистрация

С отбелязването на това поле декларирам, че съм съгласен личните ми данни да бъдат обработвани чрез автоматични средства с цел профилиране.


1. С отбелязването на това поле в изпълнение на законовите изисквания (заложени в Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 - GDPR) за изрично, предварително, доброволно, конкретно и информирано съгласие за обработване на лични данни декларирам, че предоставям изричното си съгласие „Влади Вес“ ЕООД, регистрирано в Република България, ЕИК 101764077, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров  № 74, Ет. 3 , ап. 8 („Дружеството“) да обработва моите лични данни по всички допустими от приложимото законодателство начини, включително чрез автоматични средства, като извършва профилиране в тази връзка. Съгласието се отнася за предоставените пряко от мен мои лични данни, събрани и/или получени от Дружеството в изпълнение на законови задължения или от публично достъпни регистри с информация. 


2. Декларирам, че съм запознат с категориите лични данни, които Дружеството ще обработва за мен с автоматични средства с оглед профилиране и последващо сключване на договори за предоставяне на паричен/и заем/и, а именно лични данни относно: 

- Физическа идентичност: три имена, ЕГН, адрес (настоящ, постоянен и имейл адрес), данни по лична карта,телефон, IP адре;

- Икономическа идентичност: номер на банкова сметка;


3. Декларирам, че съм запознат с логиката на автоматичната обработка на предоставените от мен лични данни и извършваното профилиране, а именно:

Обработването на лични данни от Кредитодателя, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото ми състояние, здравето, личните ми предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението ми. 


Дружеството:

-  използва подходящи процедури за извършване на профилирането;

- прилага съответните технически и организационни мерки, като гарантира, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;

- защитава личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата на субектите на данни и който не поражда, ефект на дискриминация за физическите лица въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.


4. Декларирам, че съм запознат с правата си, конкретно свързани с автоматично обработване на предоставените от мен лични данни, а именно:

- във всеки случай на автоматично обработване на предоставените от мен лични данни да заявя желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение за предоставяне на паричен/и заем/и;

- да изразя мнението си с оглед автоматично взетото решение на адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров  № 74, Ет. 3 , ап. 8, имейл адресsales@techno-center.bg

- да получа обяснение за автоматично взетото решение чрез изпращане на заявление на адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров  № 74, Ет. 3 , ап. 8, имейл адрес: sales@techno-center.bg


5. Давам изричното си съгласие личните ми данни, посочени по-горе в тази декларация, да бъдат обработвани от Дружеството в съответствие с член 2, ал. 2, т. 2 от ЗЗЛД за следните цели: 

- Предоставяне на услуги по покупк-продажба на бяла техника и други стоки за бита;

- Изпращане на маркетингови съобщения.


6. Запознат съм с правата ми по чл. 34а от ЗЗЛД, които мога да упражня по отношение на категориите лични данни, обработвани от Дружеството, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес гр. Благоевград, ул. Тодор Александров  № 74, Ет. 3 , ап. 8, имейл адрес: office@vladives.bg, а така именно:

- Правото ми да възразя срещу обработването на личните ми данни или срещу предоставянето им на трети лица;

- Правото ми да бъда уведомен/а, преди мои лични данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и кампаниите на Дружеството, както и да възразя срещу такова разкриване или използване;

- Правото ми на достъп до личните ми данни и правото ми да заявя пред Дружеството заличаване, коригиране или блокиране на (част от) личните ми данни, съхранявани както на хартиен, така и на електронен носител;

- Правото ми на преносимост на личните данни от Дружеството на друг администратор.


7. Декларирам, че цялата предоставена от мен информация е пълна и вярна, както и че предоставям доброволно личните си данни и съм съгласен всички и всякакви мои лични данни да бъдат обработвани, съобразно предвиденото в настоящата декларация, за целите, изрично посочени в настоящата декларация, като съм запознат, че отказът ми за предоставяне на лични данни е основание за Дружеството да откаже да сключи договор с мен.  


8. Декларирам, че съм запознат с правото ми на последващо оттегляне на съгласието, дадено по силата на настоящата декларация, чрез изпращане на писмено заявление, подписано от мен, на адрес: гр. Благоевград, ул. Тодор Александров № 74, Ет. 3 , ап. 8.


Имайте предвид, че в случай че не ни предоставите (оттеглите) съгласието си, ние няма да можем да обработваме Вашите лични данни и да Ви предоставяме услуги чрез уеб-сайта techno-center.bg, включително и услуги по предоставяне на паричен/и заем/и и сключване на договори в тази връзка.